«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ COVID-19/ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»

Σύνδεσμος συμμετοχής στην Ημερίδα μέσω του zoom.

https://zoom.us/j/92757901737