Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)

Στην θέση της παλαιάς μονοκατοικίας στο Χαλάνδρι έχει ανεγερθεί μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σύγχρονο διώροφο κτίριο το οποίο περιλαμβάνει στον πρώτο όροφο εργαστήρια και στον δεύτερο όροφο Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)

Η διακήρυξη της Διεθνούς Συμμαχίας για την Αναπηρία (International Disability Alliance) προς την επιτροπή για τη Συνθήκη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Αναπηρία, το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης (World Programme of Action) και το εκτελεστικό εργαλείο του, οι Πρότυποι Κανόνες (Standard Rules), ζητούν μία περισσότερο ανθρωποκεντρική προσέγγιση της αναπηρίας βάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μίας μειοψηφούσας κοινωνικής ομάδας που βρίσκεται σε κίνδυνο διακρίσεων εις βάρος της, προς αντικατάσταση του ιατρικού – κοινωνικού μοντέλου, που κυριάρχησε στη χώρα μας έως πριν μερικά χρόνια.

Τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των ΑμεΑ ορίζονται ως τα ακόλουθα: 

• Αξιοπρέπεια
• Aυτοκαθορισμός
• Ελευθερία
• Iσότητα
• Kοινωνική δικαιοσύνη

Ωστόσο, αποτελεί ατυχή πραγματικότητα, το γεγονός πως ακόμα και στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες του 21ου αιώνα, η συνήθης παραβίαση των βασικών δικαιωμάτων των ΑμεΑ, και δη του αυτοκαθορισμού και της προσωπικής ελευθερίας, της ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση, την εργασία και την ποιότητα ζωής, όσο και της προσωπικής ανάπτυξης.

Ο θεσμός της διαβίωσης των ατόμων με Ν.Υ. ή/και πολλαπλές αναπηρίες σε κατοικίες βασίζεται: α) στο πρωταρχικό δικαίωμα κάθε ατόμου για αξιοπρεπή υποστηριζόμενη διαβίωση που θα του δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ώστε να διαβιώνει στο μέτρο του εφικτού πιο αυτόνομα και ενεργά στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον και β) στην υποχρέωση της Πολιτείας να εξασφαλίζει αυτή τη δυνατότητα στα άτομα με Ν.Υ.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση της λειτουργίας της με τις σύγχρονες προκλήσεις και την επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών της μέσα από την οργάνωση και τη λειτουργία ενός σύγχρονου Οικοτροφείου-Σ.Υ.Δ. δυναμικότητας έξι (6) ατόμων στην περιοχή του Χαλανδρίου στην Αττική. Η ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ φιλοδοξεί μέσω της προτεινόμενης παρέμβασης να δώσει τη δυνατότητα σε άτομα με βαριά και μέση νοητική υστέρηση να νιώθουν ότι βρίσκονται σε ένα οικογενειακό, προστατευόμενο, υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον.

Το πιλοτικό πρόγραμμα με τίτλο «Λειτουργία Οικοτροφείου – Σ.Υ.Δ 6 ατόμων στο Χαλάνδρι Αττικής», εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013» και στην κατηγορία πράξης «Πρόληψη του ιδρυματισμού και του Στιγματισμού ΑμεΑ» (οργάνωση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – ΣΥΔ). Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Eυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.

Η δομή του Χαλανδρίου έχει 4 κοιτώνες αυτόνομης διαβίωσης, ο καθένας με ιδιωτικό μπάνιο, κατάλληλα διαμορφωμένους και εξοπλισμένους σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές, καθώς επίσης και τους κατάλληλους κοινόχρηστους χώρους για τη λειτουργία ενός πλήρους οικοτροφείου-Σ.Υ.Δ. Συγκεκριμένα, το οικοτροφείο του Χαλανδρίου περιλαμβάνει:

• 3 δίκλινους κοιτώνες
• 1 κοιτώνα για το προσωπικό.

Όλοι οι κοιτώνες είναι εξοπλισμένοι και λειτουργικά διαμορφωμένοι με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες των διαμενόντων με ατομικό WC, ευρύχωρο χώρο υποδοχής, κουζίνα και άλλους κοινόχρηστους χώρους. Σε κάθε περίπτωση, οι χώροι πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται με την υπ’ αρ. Π3Β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ.3394 /10.1.07 (ΦΕΚ74/Β/29.1.2007) απόφαση.