ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ για τo ΚΔΗΦ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΑΤΤΙΚΗΣ της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ

Η Επιτροπή εξέτασης/αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής των ωφελούμενων της πράξης με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ στην Άνοιξη Αττικής της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 6003492, στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης με ΑΠ 46/19.03.2024, ανακοινώνει τον ακόλουθο Οριστικό Πίνακα κατάταξης ωφελούμενων:

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Α/Α

ΑΡ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΜΟΡΙΑ

1.

49/21.03.2024

82

2. 52/22.03.2024

82

Οι επιλεχθέντες ωφελούμενοι θα ενταχθούν στη δομή ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ στην Άνοιξη Αττικής της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ , από τη Δευτέρα 01.04.2024.