Μοριοδότηση και προσωρινά αποτελέσματα της πρόσκλησης με ΑΠ 46/19-03-2024 της Δομής ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ στην Άνοιξη Αττικής της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ

Η επιτροπή αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που τις συνόδευαν για τη 1η πρόσκληση επιλογής ωφελούμενων με ΑΠ 46/19-03-2024 που αφορά τη πράξη «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ στην Άνοιξη Αττικής της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ» προχώρησε στη μοριοδότηση και έκδοση του ακόλουθου προσωρινού πίνακα κατάταξης και επιλογής ωφελούμενων.

Οι ωφελούμενοι ή οι γονείς /κηδεμόνες/δικαστικοί συμπαραστάτες, είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του ανωτέρου πίνακα εντός τριών (3) ημερών από τη γνωστοποίηση του ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης και βαθμολόγησης του φορέα έως και την Πέμπτη 28/03/2024 και ώρα 14:00 μ.μ.

Κατόπιν τη Παρασκευή 29/03/2024 θα δημοσιευτεί ο οριστικός πίνακας κατάταξης και επιλογής ωφελούμενων.