2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο της πράξης «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ στο Χαλάνδρι Αττικής της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ (ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ) στο πλαίσιο του Εθνικού́ Στρατηγικού́ Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική́ περίοδο 2021-2027, Επιχειρησιακού́ Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027»,  λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ στο Χαλάνδρι Αττικής της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 6003491

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

άτομα με νοητική υστέρηση (στο εξής θα καλούνται «ωφελούμενοι») να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για τη πλήρωση μίας (1) κενής θέσης ωφελούμενου/ης, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά́ για την συμμετοχή́ τους στο πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών  Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία στο Χαλάνδρι Αττικής που λειτουργεί η ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ στη Λεωφόρο Πεντέλης 92 , ΤΚ15234.

Υποβολή αιτήσεων από τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024 έως και Πέμπτη  14 Μαρτίου 2024. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά́ στην κα Ναταλία Καραγιάννη (Κοινωνική́ Λειτουργό́) στα 2106814125 από Δευτέρα έως Παρασκευή́, από́ τις 9:00 – 14:00.

Συνημμένα θα βρείτε το κείμενο της πρόσκλησης, την αίτηση και υπεύθυνες δηλώσεις.

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΔΗΦ -ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ -03.2024

ΑΙΤΗΣΗ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ-ΚΔΗΦ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΣΠΑ 2021-2027

ΥΔ-1

ΥΔ-2