ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ για τη ΚΔΗΦ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Η Επιτροπή εξέτασης/αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής των ωφελούμενων της πράξης με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ στο Χαλάνδρι Αττικής της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 6003491, στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης με ΑΠ 19/05-02-20204, ανακοινώνει τον ακόλουθο Οριστικό Πίνακα κατάταξης ωφελούμενων:

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Α/Α

ΑΡ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΜΟΡΙΑ

1.

22/07.02.2024 58

2.

24/08.02.2024

48

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

1. 23/08.02.2024

40

 

Οι επιλεχθέντες ωφελούμενοι θα ενταχθούν στη δομή από τη Παρασκευή 16.02.2024.