Μοριοδότηση και προσωρινά αποτελέσματα της πρόσκλησης με ΑΠ 19/05-02-2024

Η επιτροπή αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που τις συνόδευαν για τη 1η πρόσκληση επιλογής ωφελούμενων με ΑΠ 19/05-02-2024 που αφορά τη πράξη  «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ στο Χαλάνδρι Αττικής της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ», προχώρησε στη μοριοδότηση και έκδοση του ακόλουθου προσωρινού πίνακα κατάταξης και επιλογής ωφελούμενων

 

Οι γονείς /κηδεμόνες/δικαστικοί συμπαραστάτες, είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του ανωτέρου πίνακα εντός τριών (3) ημερών από τη γνωστοποίηση του ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης και βαθμολόγησης του φορέα έως και την Τετάρτη 14/02/2024 και ώρα 14:00 μ.μ.

Κατόπιν τη Πέμπτη 15/02/2024 θα δημοσιευτεί ο οριστικός πίνακας κατάταξης και επιλογής ωφελούμενων.