1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο της πράξης «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ στο Χαλάνδρι Αττικής της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ»

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ (ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ) στο πλαίσιο του Εθνικού́ Στρατηγικού́ Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική́ περίοδο 2021-2027, Επιχειρησιακού́ Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027», λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ στο Χαλάνδρι Αττικής της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 6003491

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ από Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024 έως Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024,

άτομα με νοητική υστέρηση (στο εξής θα καλούνται «ωφελούμενοι») να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για τη πλήρωση δυο (2) κενών θέσεων ωφελούμενου/ης, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά́ για την συμμετοχή́ τους στο πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία στο Χαλάνδρι Αττικής που λειτουργεί η ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ στη Λεωφόρο Πεντέλης 92 , ΤΚ15234.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΔΗΦ -ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ -02.2024

ΑΙΤΗΣΗ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ-ΚΔΗΦ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΣΠΑ 2021-2027

ΥΔ-1

ΥΔ-2