«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

  • Post author:
  • Post category:Νέα

Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων
(ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ) , στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Κέντρο Διημέρευσης
– Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (Χαλάνδρι Αττικής) της Πανελλήνιας Ένωσης
Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων», με κωδικό MIS 5002213,
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-
2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», προκηρύσσει την πλήρωση
των ακόλουθων θέσεων:
Α. – μίας θέσης (1) Κοινωνικού Λειτουργού, με σχέση Εργασίας Αορίστου Χρόνου,
μερικής απασχόλησης.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Αντίγραφο Σπουδών
4. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
5. Φωτοτυπία ταυτότητας
6. Λοιπά στοιχεία σύμφωνα με την αίτηση εφόσον υπάρχουν

30-10-23 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΔΗΦ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΚΔΗΦ