ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σ.Υ.Δ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ
Μίας (1) θέσης προσωπικού στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, δυναμικότητας έξι (6) ατόμων στο Χαλάνδρι Αττικής, της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων
Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων (ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ),

στο πλαίσιο της παροχής φροντίδας ατόμων με αναπηρία υλοποιεί 1 Σ.Υ.Δ. δυναμικότητας 6 ατόμων, η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013» και στην κατηγορία πράξης «Πρόληψη του ιδρυματισμού και του Στιγματισμού ΑμεΑ» (οργάνωση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – ΣΥΔ), έργο το οποίο υποστηρίχθηκε για 3 χρόνια από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους,
σε συνέχεια της από 14/02/2023 με Αρ. Πρωτ. 37 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παρατείνει για 15 μέρες την υποβολή αιτήσεων για την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων:
Α. – μίας θέσης (1) Νοσηλευτή/τριας, με σχέση Εργασίας Αορίστου Χρόνου, Πλήρους απασχόλησης.
Απαραίτητη προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Αντίγραφο Σπουδών
4. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
5. Φωτοτυπία ταυτότητας
6. Λοιπά στοιχεία σύμφωνα με την αίτηση εφόσον υπάρχουν

ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΣΥΔ

43_21-02-2023 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΥΔ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ