ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΔ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ
Μίας (1) θέσης προσωπικού στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, δυναμικότητας έξι (6) ατόμων στο Χαλάνδρι Αττικής, της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων.
Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων
(ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ), στο πλαίσιο της παροχής φροντίδας ατόμων με αναπηρία υλοποιεί 1 Σ.Υ.Δ. δυναμικότητας 6 ατόμων, η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013» και στην κατηγορία πράξης «Πρόληψη του ιδρυματισμού και του Στιγματισμού ΑμεΑ» (οργάνωση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – ΣΥΔ). Το Έργο υποστηρίχθηκε για 3 χρόνια από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007- 2013», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.
προκηρύσσει την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων:
Α. – μίας θέσης (1) Νοσηλευτή/τριας, με σχέση Εργασίας Αορίστου Χρόνου, Πλήρους απασχόλησης.
Απαραίτητη προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Αντίγραφο Σπουδών
4. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
5. Φωτοτυπία ταυτότητας
6. Λοιπά στοιχεία σύμφωνα με την αίτηση εφόσον υπάρχουν
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα ορίσει με απόφασή του το Δ.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων, ενώ για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις.
Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη εμπειρία σε άτομα με αναπηρίες.
Η παρούσα πρόσκληση θα βρίσκεται σε ισχύ και αναρτημένη στην ιστοσελίδα: www.pegkap.gr έως 21 Φεβρουαρίου 2023.
Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον Φορέα μας, έως 21 Φεβρουαρίου 2023 στις 12:00 το μεσημέρι.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Κορίνα Παρδάλη στα τηλ.: 2106814125, e-mail: infopegkap@gmail.com, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 08:00-13:30.

37_14-02-2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΥΔ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΣΥΔ