«ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ» ΘΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΔΗΦ ΑΝΟΙΞΗΣ

Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων (ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ), σε συνέχεια της από 23-08-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων στο ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ Άνοιξης για το υποέργο με τίτλο : «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (Άνοιξη Αττικής) της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων», με κωδικό MIS 5002236» και έχοντας υπόψη: Την αριθμ.15/10-09-2021 Συνεδρίαση της Επιτροπής Διενέργειας/αξιολόγησης Υποψηφίων και του Δ.Σ., για την πλήρωση θέσεων του ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ Άνοιξης, ανακοινώνει ότι ύστερα από ενδελεχή έλεγχο των υποβληθέντων αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών αυτών, διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων και μοριοδότηση των αιτήσεων των υποψηφίων, εγκρίθηκε για πρόσληψη η αίτηση με Αρ. Πρωτ. 164-01/09/2021 για την θέση του/της κοινωνικής/ού λειτουργού.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΩΝ

 

Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
1. 164/01-09-2021 52
2. 168/03-09-2021 48
3. 169/03-09-2021 47
4. 166/02-09-2021 40
5. 171/03-09-2021 30
6. 170/03-09-2021 20
7. 162/01-09-2021