ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΗΦ

 

Αγαπητοί γονείς, κηδεμόνες και φίλοι των ΚΔΗΦ Χαλανδρίου και Άνοιξης της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ,
Αγαπητοί πολίτες,

Σε εφαρμογή :
1. του άρθρου 1, παρ.1.στ, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/τ.Α’/25-2-2020) του Προέδρου της Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού», που αφορά στην προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού, χώρων θρησκευτικής λατρείας, καθώς και στην προσωρινή απαγόρευση και αναστολή μετακινήσεων για οποιονδήποτε λόγο του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού και μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων,
2. Της Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838, (ΦΕΚ 783/τ.Β’/10-3-2020) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργείων, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020 και
3. Της εγκυκλίου με αριθμό Δ12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.12063/339/11-3-2020 του υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, αναφορικά με την ισχύ των διατάξεων της υπ’ αρ. (2) σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, για όλους τους φορείς (ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ) και ιδιώτες, που λειτουργούν δομές παροχής υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας (ημερήσιας απασχόλησης, κατάρτισης, εκμάθησης δεξιοτήτων κ.λπ.) σε ΑμεΑ και παιδιά, όπως είναι τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ), τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠμεΑ, πλην της διοικητικής τους λειτουργίας, όπως ορίζεται και στην εν λόγω ΚΥΑ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ

Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ Χαλανδρίου και Άνοιξης για το διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020. Η ανωτέρω προληπτική ενέργεια αποσκοπεί στην αποφυγή του κινδύνου εμφάνισης ή και διάδοσης κορωνοϊού COVID-19, κατά τα αναφερόμενα στην από 10.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας.  Τα ΚΔΗΦ Χαλανδρίου και Άνοιξης για το αναφερθέν διάστημα θα λειτουργούν με το απαραίτητο διοικητικό προσωπικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΜΗΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

 

  • Σχετικά ΦΕΚ και Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου:
Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας 6ΜΔ346ΜΤΛΚ-29Ο
ΦΕΚ 783-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ42-τ.Α-ΦΕΒΡ.2020