ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ-ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΔΗΦ ΑΝΟΙΞΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ ΑΝΟΙΞΗΣ

στην πράξη με τίτλο : «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (Άνοιξη Αττικής) της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων», του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ»

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  1. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  23/7/2019
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ  

          ΜΟΡΙΑ

1. 176/26-10-2018 42