ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων (ΠΕΓΚΑΠΝΥ) , στα πλαίσια της λειτουργίας του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (Άνοιξη Αττικής) της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων, προσκαλεί ενδιαφερόμενους για την υποβολή αιτήσεων για την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων:
Α. – μίας θέσης (1) Νοσηλευτή/τριας, με σχέση Εργασίας Αορίστου Χρόνου, Μερικής/Πλήρους απασχόλησης. Απαραίτητη προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Αντίγραφο Σπουδών
4. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
5. Φωτοτυπία ταυτότητας
6. Λοιπά στοιχεία σύμφωνα με την αίτηση εφόσον υπάρχουν

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα ορίσει με απόφασή του το Δ.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων, ενώ για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις.
Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη εμπειρία σε άτομα με αναπηρίες.
Η παρούσα πρόσκληση θα βρίσκεται σε ισχύ και αναρτημένη στην ιστοσελίδα: www.pegkap.gr έως την πλήρωση της θέσης.
Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον Φορέα μας και η αίτηση του υποψηφίου
να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

9-11-2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΔΗΦ ΑΝΟΙΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΔΗΦ